Undgå bøde for manglende energimærke på din bolig

Energimærke hos Boligportal

Siden 2013 har det været lovpligtigt for udlejere at angive energimærke på annoncerede lejemål, og manglende overholdelse af de fastsatte energikrav kan give bøder på 2.000 kr. og opefter. Bliv klogere på, hvordan BoligPortal i samarbejde med DOMUTECH kan sørge for, at du undgår at blive sanktioneret for overtrædelse af reglerne herunder.

BoligPortal indhenter automatisk energimærke

Når du opretter en boligannonce hos BoligPortal er det nemt og enkelt at overholde kravene til energimærkning. Findes energimærket allerede hos Energistyrelsen, sørger vi for, at det automatisk bliver hentet.

Stigninger i bl.a. el- og gaspriser gør, at BoligPortal oplever øget fokus på energiøkonomi fra lejere, som formentlig vil sætte mere fokus på, om du synliggør dine energimærker.

Mangler din bolig et energimærke?

Frygt ej! Hvis energimærket mangler, eller ikke længere er gyldigt, kan vi hjælpe dig med at bestille et energimærke, så du overholder lovgivningen. Du bliver automatisk guidet igennem processen, når du indhenter energimærket til dit lejemål.

Da det som nævnt er lovpligtigt at angive energimærke på annoncerede lejemål, har BoligPortal indgået et partnerskab med DOMUTECH, der er landsdækkende i udarbejdelse af bl.a. energimærke og el-eftersyn.

I videoen herunder gennemgår vi, hvilke fordele partnerskabet giver dig og hvordan du kommer godt i gang. Vores ønske er at gøre det nemmere for udlejere at overholde reglerne.

Hvad er et energimærke?

Kort sagt fortæller energimærke noget om energiforbruget af henholdsvis vand og varme i en bolig. Derudover kan energimærkning også fortælle noget om, hvor godt indeklimaet er i boligen og give lejer og udlejer en indikation af, hvordan der bedst muligt spares på energiforbruget.

Energimærket er således en måde, hvorpå lejer får en ide om, hvor stor forbrugsregningen er hver måned. Herudover kan energimærket også bruges ved sammenligning af din udlejningsejendom med øvrige ejendomme ud fra dets energimæssige stand.

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Hvis du vil udleje én eller flere boliger er det vigtigt at være opmærksom på, at det efter Lov om fremme af energibesparelser i bygninger og Bekendtgørelsen om energimærkning af bygninger er lovpligtigt, at der foreligger en energimærkning af din bygning.

Siden 2013 har udlejer været forpligtet til at offentliggøre boligens energimærkning til relevante parter, inden en lejeaftale eller købsaftale indgås. Annonceringspligten gælder ved udlejning og salg til både private og i erhvervsmæssig sammenhæng.

Regler for energimærkning af boliger

Energimærke eller energimærkning er som sagt en form for mærkat, der synliggør din ejendoms energiforbrug i vand og varme samt fortæller noget om, hvor godt indeklimaet i din udlejningsbolig er. 

Hvad indeholder energimærkningen?

Energimærkningen indeholder også en energiplan, der bl.a. omfatter en oversigt over, hvilke foranstaltninger og råd, som fagpersoner i Energistyrelsen har til reduktion af din ejendoms energiforbrug – det kan bl.a. være forslag til vandbesparende foranstaltninger.

Derudover indeholder energiplanen en udregning af, hvad det vil koste at foretage en energirenovering på forskellige områder, samt hvor meget du kan spare ved forbedringerne.

Desuden indeholder energimærkningen dokumentation for, at der reelt er foretaget en energimærkning af din bygning, som indeholder de forudsætninger, der ligger til grund for energimærkningen. 

Hvordan beregnes energimærkningen?

Energimærkningen beregnes blandt andet ud fra en undersøgelse af din boligs isolering, vinduer, døre og varmeanlæg. På baggrund heraf beregner energikonsulenten bygningens energiforbrug ud fra standardforudsætninger og fastsætter energimærket.

Det har således ingen betydning, hvordan bygningen anvendes af dine lejere. For eksempel vil din udlejningsbolig ikke få et ringere energimærke, hvis dine lejere har en konstant høj indetemperatur på 22 grader frem for en lavere indetemperatur.

Hvornår er det lovpligtig at få energimærkning på en udlejningsbolig? 

Når du udlejer (eller sælger) en bolig, der er 60 m2 eller derover, er det lovpligtigt, at boligen er forsynet med et energimærke. Dette krav gælder for alle typer af boliger og bygninger med undtagelse af sommerhuse og fredede bygninger. 

Derudover skal din bolig forsynes med et nyt energimærke, når du iværksætter et nybyggeri eller omfattende renovering af eksisterende boliger. Kravet gælder dog ikke, hvis du udelukkende har tidsbegrænsede udlejninger af max 4 ugers varighed pr. udlejning uanset størrelsen af din udlejningsejendom.

Hvis du annoncerer din lejebolig på BoligPortal, skal du være opmærksom på, at din annonce skal indeholde boligens energimærke. Det er i øvrigt udlejers ansvar at sørge for, at lejer har fået udleveret lejemålets energimærkning, inden der indgås en lejeaftale.

Energimærkningsskala

Energimærkningen løber på en skala, der går fra A2020 til G, hvor energiklasse A er inddelt i A 2020, A 2015 og A 2010. Energiklasse A2020 er således den klasse, hvor energiforbruget er lavest, og dette energimærke ses derfor næsten udelukkende ved nybyggeri. I den anden ende af skalaen er energiklasse G, som er den energiklasse, hvor energiforbruget vil være højest. 

Er din bolig ikke nybygget eller nyligt renoveret, vil den typisk befinde sig i energiklasse C-G.

Energimærker

Energimærkningsskalaens tre A’er, som er henholdsvis A2020, A2015 og A2010, er et udtryk for, hvilket energimærke, der opfylder kravene til det gældende bygningsreglement på tidspunktet for opførelsen af din bolig. 

A2020 dækker således over bygningsreglementet gældende fra år 2020. A2015 dækker over bygningsreglementet fra 2015 samt de ændringer, der udmøntede sig i bygningsreglementet, der trådte i kraft pr. 1. juli 2018. A2010 er ligeledes et udtryk for, at boligen lever op til 2010-kravene i bygningsreglementet. 

Find dit eget energimærke

Hvis du vil undersøge, hvilket energimærke din ejendom har, og hvilke mulige forbedringer, der er på ejendommen, er det muligt at finde seneste tilstandsrapport og energimærke på borger.dk.

Beregning af energimærke

Når du skal have fastlagt din ejendoms energimærkning, skal det foretages af en fagudlært energikonsulent. Konsulenten udarbejder en tilstandsrapport og et energimærke til din ejendom.

Denne tilstandsrapport laves på baggrund af de bygningsmæssige forhold og de installationer, der befinder sig på din ejendom, og dette skal indberettes til Sekretariatet for energieffektive bygninger. Herefter bliver energimærket gyldigt, idet Sekretariatet sikrer, at energikonsulenten har overholdt retningslinjerne fra Energistyrelsen under udarbejdelsen af tilstandsrapport og energimærket på din ejendom. 

På den måde sikrer du, at uanset hvilken energikonsulent, der vurderer din ejendom, så vil det resultere i samme energimærke. Såfremt du alligevel mener, der er begået fejl, kan du klage over energikonsulentens afgørelse til Energistyrelsen. 

Hvad koster tilstandsrapport og energimærke?

Loven fastsætter rammerne for, hvad energikonsulenterne kan kræve for energimærkning af din ejendom, og det er dig, der hæfter for udgifterne. Som udlejer må du dog gerne indhente forskellige virksomheders tilbud på energimærkning af din bolig, før du vælger energikonsulent. 

Hvad angår prisfastsættelsen på energimærkninger, er der fastsat en øvre honorargrænse inkl. moms pr. 1. januar 2020. Denne grænse reguleres efter pristalsreguleringen hvert år efter Danmark Statistiks nettoprisindeks. Den øvre honorargrænse ligger på kr. 6.113,00 for en bolig under 100 m2 pr. 1. januar 2020. Prisen for en bygning på 100-199 m2 er kr. 6.726,00 og op mod kr. 7.336,00 for bygninger på 200-299 m2.

Der er i øvrigt en række tilfælde, hvor der kan ske nedsættelse af honoraret – bl.a. hvis din ejendom er opført efter 1. januar 1980, hvorefter der fratrækkes kr. 365,00 fra dit honorar. 

Hvor længe gælder en energimærkning?

Hvis du har fået din bolig energimærket efter d. 1. september 2006, er energimærkningen gyldig i 7 år fra den dato, hvor energimærket blev udstedt. Har din bolig et energimærke, der er dateret efter d. 1. februar 2011, er energimærket gældende i 10 år fra energimærkets udstedelse. 

Energimærkningen følger som udgangspunkt en bolig, så du skal ikke have foretaget en ny vurdering af boligens energimærke, uanset om du køber/sælger boligen inden for den 10-årige periode efter d. 1. februar 2011. Dette udgangspunkt fraviges imidlertid, hvis du laver ændringer i ejendommen, der er med til at ændre energiforbruget i boligen.

Undgå bøde for manglende tilstandsrapport og energimærke

Energistyrelsen har mulighed for at sanktionere din adfærd i forhold til at bringe lovstridige forhold i orden, hvis du for eksempel udlejer en bolig uden tilstandsrapport og energimærke.  

For det første kan der gives et påbud om, at der skal indgås en aftale med en energikonsulent om udarbejdelse af den manglende tilstandsrapport og energimærkning. Herefter skal dokumentationen for energimærket godkendes af Sekretariatet for energieffektive bygninger, før påbuddet bortfalder. 

For det andet kan du risikere at få en bøde, såfremt du undlader at efterleve det påbud, du har fået af Energistyrelsen. Ligeledes kan du få bøder, hvis du har undladt at udlevere et lejemåls energimærkning til lejer, eller hvis du undlader at udlevere energimærkningen i forbindelse med salg/overdragelse af boligen. 

Bødestraf for ikke at have et synligt energimærke på udlejningsannonce

Du kan risikere at få en bøde af Energistyrelsen, hvis du ikke overholder annonceringspligten af energimærket til alle relevante parter. Dette gælder særligt ved kommerciel annoncering af din salgs- og udlejningsbolig.

Når du annoncerer din bolig på BoligPortal, vil du derfor blive mødt af spørgsmålet om boligens energimærke, så du allerede tidligt i udlejningen er sikret, at du overholder kravene til annonceringspligten af energimærkning ved kommerciel annoncering af din bolig.