Allonge eller tillæg til lejekontrakt

Allonge eller tillæg til lejekontrakt.

Sker der ændringer på et lejemål eller i en lejeaftale efter, at kontrakten er underskrevet, så kan det være nødvendigt at udarbejde et tillæg til lejekontrakten. Dette er også kendt som en allonge, og i en allonge kan udlejer beskrive det ændrede vilkår, som efterfølgende skal accepteres af både udlejer og lejer med underskrift.

Allonge: Et tillæg til lejekontrakten

En allonge er et tillæg til en allerede indgået aftale mellem lejer og udlejer. En allonge kan således bruges til at definere ændringer i lejeaftalen eller uddybe vilkår, som allerede er aftalt. Ved blot at lave en tilføjelse til en eksisterende kontrakt, så sparer udlejer tid og penge på udarbejdelse af en ny kontrakt, men kan stadig ændre f.eks. husleje, oplysninger om lejere eller forlænge en tidsbegrænsning, hvis der er begrundelse herfor.

En allonge er et separat tillæg til selve lejekontrakten, og skal derfor også følge lejelovens bestemmelser. Selvom lejer har underskrevet en allonge, så kan den erklæres ugyldig, hvis den strider med lejelovens bestemmelser. Det er altså ikke muligt at aftale vilkår, der strider med lejeloven blot ved, at aftalen indgås i en allonge. 

Udformning af allonge og skabelon for tillæg til kontrakt

Der eksisterer ikke nogen krav til, hvordan en allonge skal udformes, og det kan derfor variere fra situation til situation, hvordan den ser ud. En allonge bør dog altid beskrive, hvilke parter, der indgår i aftalen, hvilken aftale, der indgås, og hvornår aftalen er gældende fra. 

Det betyder, at en allonge bør starte med informationer om udlejer og lejer, som også begge skal skrive under på allongen, for at den er gyldig.

Dernæst skal det beskrives, hvad aftalen indebærer og evt. hvilken paragraf og hvilket vilkår fra lejekontrakten, der uddybes eller ændres. 

Til slut skal der være en dato, der bestemmer, hvornår aftalen er gældende fra. Det kan f.eks. være, at udlejer ønsker at aftale noget, som først er gældende fra et senere tidspunkt, og derfor er datoen afgørende.

Allonge til lejekontrakt forlængelse

Er der begrundelse for at forlænge en tidsbegrænset lejekontrakt, kan det i visse tilfælde også gøres ved brug af en allonge frem for at lave en helt ny kontrakt.

 

I et sådan tilfælde skal der selvfølgelig være begrundelse til baggrund for at forlænge den tidsbegrænsede lejeaftale. Ligeledes skal begrundelsen være i relation til den allerede brugte begrundelse for tidsbegrænsningen. Det er altså ikke tilladt, at der i kontrakten står, at begrænsningen skyldes udlandsophold, og der så skrives i allongen, at forlængelsen skyldes, at lejemålet skal sælges. Hvis der ikke er sammenhæng mellem begrundelserne, så skal der laves en helt ny kontrakt i stedet for en allonge.

 

Derudover skal begrundelsen i allongen være accepteret af lejeloven, da en tidsbegrænsning kan tilsidesættes, og lejeaftalen gøres tidsubegrænset, hvis begrundelsen ikke er tilstrækkelig.

Allonge til ændring af husleje

Det er almindeligt, at udlejere beskriver i §11, at lejen kan reguleres hvert år til d. 1. januar med udgangspunkt i nettoprisindekset eller som følge af stigende driftsomkostninger. Ønsker udlejer derimod at lade huslejen stige som følge af forbedring i lejemålet, hvad enten det er renovering eller f.eks. installering af vaskemaskine eller opvaskemaskine, så er det en god idé at udarbejde en allonge med den nye husleje og begrundelsen herfor.

 

Omvendt kan det også være relevant at lave et tillæg til lejekontrakten, hvis lejen skal falde, fordi det lejedes værdi f.eks. ikke længere er det samme.

Allonge til ændring af navn på lejekontrakt

Det er ikke så ofte, at lejer ændrer navn, og det derfor skal ændres på kontrakten, men hyppigere er det, at f.eks. delevenlige lejemål skifter lejere løbende. Det er ikke et krav, at udlejer tillader dette, men det kan være en fordel at acceptere det, da der så ikke er så hyppig udskiftning af lejer.

 

Det kan være, at én lejer fraflytter, og en anden flytter ind – eller at det på anden måde ikke længere er de lejere, der står på lejekontrakten, som bor i lejemålet. I sådan et tilfælde bør udlejer altid udarbejde en allonge, så det sikres, at den nye lejer ikke blot forlader lejemålet uden at hæfte for istandsættelse ved fraflytning. Allongen er i dette tilfælde både en tryghed for lejerne på kontrakten og for udlejer.

 

Det kan også være, at en lejer i et lejemål ændrer email til brug ved digital kommunikation, og i den situation kan det være en god idé at udforme en allonge, hvor det aftales, hvilken email, der skal bruges fremover, og fra hvilken dato, det er gældende.

Opsigelse af en allonge

Når der er udarbejdet en allonge til lejekontrakten enten som et tillæg eller som en uddybning af et eksisterende vilkår, så gælder allongen som en del af kontrakten. Dvs., at en allonge skal opsiges på samme vilkår som hele lejeaftalen. I praksis betyder det, at hele lejeaftalen skal opsiges, hvis lejer ønsker at opsige vilkåret, der er aftalt i allongen.

 

Hvis det nye vilkår i allongen skal ændres, ligesom kontrakten skulle ændres med første allonge, så kan det i nogle tilfælde ske med en ny allonge – f.eks. ved udskiftning af lejere i et delevenligt lejemål.

 

Er allongen en forlængelse af en tidsbegrænsning, så betyder det ligeledes, at kontrakten muligvis er uopsigelig, medmindre andet er aftalt i kontrakten. Det er derfor vigtigt for både lejer og udlejer at overveje, hvilke vilkår, der tillægges i en allonge, da denne ikke blot kan ophæves, uden at lejeaftalen ophæves.