Regler for snerydning

Snerydning ifølge lejeloven

Når vi rammer frysepunktet og sneen begynder at dale, er der risiko for glatte veje, istapper på taget og sne på gader og fortove – men hvem har egentlig ansvaret for at rydde sne, fjerne istapper og salte veje? Få svaret på, hvad reglerne er for snerydning m.m. i denne artikel.

Regler for snerydning: Hvem har ansvaret, og hvor skal der ryddes sne?

Du har som privat grundejer pligt til at rydde sne og salte på fortove og gangstier, herunder indkørsel og haveadgang ved din ejendom. Desuden skal du rydde sne ved indgange og trapper, foran postkasse samt affaldsbeholder og pladsen omkring. 

Fortove og cykelstier skal også være ryddet helt eller som minimum med mindst to meter i bredden. Reglerne for snerydning skal sikre, at besøgende, postmanden og skraldemanden kan komme til og fra din bolig uden at komme til skade. Hvis du bor på en privat fællesvej, skal du sørge for, at kørebanen er ryddet ud til midten af vejen. Ejeren på den anden side skal omvendt sørge for at rydde sin halvdel af vejen. Er der derimod tale om en offentlig vej, er det kommunen, der har ansvaret for snerydningen. 

Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at selvom du er bortrejst gælder reglerne om snerydning fortsat, og du skal derfor sørge for at lave en aftale med for eksempel din nabo, hvis du ved, at der er risiko for snevejr mens du er bortrejst.

Regler for snerydning, når du bor i lejebolig

Hvis du bor til leje, er det som udgangspunkt din udlejer, der har vedligeholdelsespligten for ejendommen, og det er dermed ham eller hende, der skal rydde sne og salte. Udlejer kan dog have overdraget vedligeholdelsespligten til dig i lejekontrakten, og er det tilfældet, er det altså dig, der har ansvaret for snerydning og saltning på grunden. Det er derfor meget vigtigt, at du er opmærksom på, hvad der står i lejekontrakten.

Hvornår skal du rydde sne?

Du skal sørge for at rydde sne hurtigst muligt efter snefald, og sikre mod glatføre ved at strø med salt, grus eller sand, når der bliver frostgrader. Det område, du har ansvaret for, gælder maksimalt 10 meter ud fra ejendommens skel og kun for fortov eller sti, der ligger i ubrudt forlængelse af adgang til ejendommen.

 Det tidsrum du skal sørge for, at der er ryddet og gruset er mandag til lørdag fra kl. 07-22 og om søndagen mellem kl. 08-22. Hvis du for eksempel er på arbejde i dette tidsrum i hverdagen, stilles der blot krav til, at du skal gøre det hurtigst muligt efter, du kommer hjem igen.

Hvor skal du anbringe den sne, du fjerner?

Når du fjerner sne på din grund, skal du være opmærksom på, hvor du gør af sneen. Som udgangspunkt skal sneen anbringes som en vold på fortovet langs rendestenen eller på vejen. 

Der er i øvrigt nogle steder, det er uhensigtsmæssigt at lægge sneen, herunder på installationer til trafikregulering, træer eller brandhaner samt oven på forsynings- og afløbsledninger. Herudover skal du være opmærksom på, at sneen ikke må lægges uden for busstoppesteder, fodgængerovergange eller på gadehjørner. 

Hvis der er en cykelsti mellem din grund og vejen, skal du lægge sneen i bunker langs kantstenen mellem fortov og cykelsti. Dog skal sneen anbringes mellem kørebanen og cykelstien, hvis der ikke holdes mindst 2 meter af cykelstien fri i bredden.

sne på vejene

Regler for fjernelse af istapper og sne på taget 

Hvis der er kommet istapper og dynger af sne på dit tag, så der er risiko for at det falder ned og skader forbipasserende eller besøgende, er du forpligtet til at få det fjernet. Herudover er det vigtigt, at forbipasserende bliver gjort opmærksom på, at der er risiko for nedfalden sne og istapper, og at du afspærrer området.

Hvad sker der, hvis du ikke rydder sne

Hvis du ikke sørger for at sikre de ovenfor nævnte områder, kan kommunen vælge at tage sig af det på din regning. Desuden kan politiet give dig en bøde for manglende vedligeholdelse, som typisk ligger i størrelsesorden 150-200 kr. for en førstegangsforseelse. Du kan også risikere, at skraldemanden og postmanden berettiget vælger at undlade at tømme din skraldespand og levere din post. 

Hvad sker der, hvis der sker en personskade

Sker det, at en person kommer til skade, fordi du har forsømt dine forpligtigelser i henhold til at rydde sne, salte og fjerne istapper og sne fra taget, kan det få erstatningsretlige konsekvenser for dig. Du bliver erstatningsansvarlig for tabt arbejdsfortjeneste og/eller svie og smerte, hvis den tilskadekomne kan bevise, at du har udvist skyld, fordi du ikke har iagttaget den udvendige istandsættelsespligt. Hvis du har tegnet en ansvarsforsikring, vil skaden typisk blive dækket af forsikringen, og ellers vil du selv komme til at betale erstatningen.