Udvendig vedligeholdelseskonto ved køb og salg af udlejningsejendomme

Udvendig vedligeholdelse

Et ofte forbigået men særdeles væsentligt forhold ved investering i boligudlejningsejendomme er forpligtelsen til at hensætte beløb og videreføre ejendommens udvendige vedligeholdelseskonti, herunder den bundne §18b-konto, som hvert år indbetales til Grundejernes Investeringsfond (GI).

Denne artikel behandler lejelov i forbindelse med udvendig vedligeholdelseskonto til udlejningsejendomme, samt hvad udlejer skal være opmærksom på ved køb af udlejningsejendomme med udvendig vedligeholdelseskonto.

Grundejernes Investeringsfond § 18: Udvendig vedligeholdelseskonto for udlejningsejendom

Boligudlejningsejendomme beliggende i regulerede kommuner med 7 eller flere lejemål, som er taget i brug før 1. januar 1970, er omfattet af en pligt til at hensætte beløb til udvendig vedligeholdelse på en såkaldt vedligeholdelseskonto. Denne pligt er i henhold til boligreguleringslovens (BRL) §18, som beskriver, at der skal afsættes et beløb til vedligeholdelse som led i opfyldelse af udlejers pligt til at vedligeholde ejendommen.   

For beboelsesejendomme, der er taget i brug før 1. januar 1970, skal der ydermere indsættes et beløb til vedligeholdelse på en vedligeholdelseskonto for ejendommen i Grundejernes Investeringsfond (GI).

Pligten til at indsætte beløb til vedligeholdelse indebærer kort sagt, at ejeren er forpligtet til at hensætte beløb til ejendommens løbende udvendige vedligeholdelse, som først og fremmest indebærer brandsikring og energibesparende forbedringer.

Størrelsen på beløbet, der skal hensættes til løbende vedligeholdelse, afhænger af, hvornår ejendommen er taget i brug, hvor meget der var henlagt til fornyelser ved udgangen af 1994 samt ejendommens bruttoetageareal.

Én gang årligt skal beløbet til udvendig vedligeholdelse indsættes på en udvendig vedligeholdelseskonto, mens der for ejendomme taget i brug før 1970 ydermere skal indbetales et beløb til GI.

Køb af udlejningsejendom med udvendig vedligeholdelseskonto

De forhold, der kan være relevante at tage i betragtning ved køb af udlejningsejendom med udvendig vedligeholdelseskonto, afhænger i høj grad af tidligere udført vedligeholde på udlejningsejendommen samt af saldoen på vedligeholdelseskontiene.

De væsentligste forhold, der skal tages i betragtning ved køb af udlejningsejendom kan opsummeres til:

  1. Manglende indbetaling til udvendig vedligeholdelse hos Grundejernes Investeringsfond
  2. Manglende dokumentation på udvendig vedligeholdelseskonto de seneste 3 år
  3. Ejendommens stand og saldo på udvendig vedligeholdelseskonto hos Grundejernes Investeringsfond
  4. Skæringsdag for indbetalinger til udvendig vedligeholdelseskonto

1. Manglende indbetaling til udvendig vedligeholdelse hos Grundejernes Investeringsfond

Ejeren af en udlejningsejendom har pligt til at indberette de fornødne oplysninger til Grundejernes Investeringsfond, der sætter GI i stand til at vurdere, hvorvidt ejeren af ejendommen har pligt til at indbetale beløb til en vedligeholdelseskonto. GI har ingen pligt til selv at foretage undersøgelser af ejendommens status, og derfor er det faktisk muligt for nogle at snyde systemet og undgå at indsætte beløb til udvendig vedligeholdelse.

 

Såfremt GI bliver opmærksom på, at en ejendom har pligt til at indsætte beløb til udvendig vedligeholdelse og ikke har gjort det tidligere, så kan GI kræve, at beløbene til vedligeholdelse i de seneste 10 år skal indsættes på vedligeholdelseskontoen. Dette er muligt, da forældelsesfristen for opkrævningen af beløbene suspenderes, hvis GI ikke modtager tilstrækkelig information fra ejendommens ejer eller tredjemand, der sætter GI i stand til at vurdere, om ejendommen har pligt til at indsætte beløb til udvendig vedligeholdelse.

 

Ved køb af en udlejningsejendom med pligt til at føre udvendig vedligeholdelseskonto, som ikke tidligere er registreret ved GI, medfølger der således en risiko for at blive mødt med et krav om indbetaling af vedligeholdelsesbeløb for de seneste 10 år, hvilket kan være et ganske stort beløb. Der bør derfor altid foretages en grundig undersøgelse af, om en udlejningsejendom potentielt kan være omfattet af denne pligt, inden der foretages en investering.

2. Manglende dokumentation på udvendig vedligeholdelseskonto de seneste 3 år 

Ved afholdelse af udgifter til udvendig vedligeholdelse kan der foretages et fradrag på ejendommens udvendige vedligeholdelseskonto. Fradrag kan dog kun foretages for den del af udgiften, der går direkte til vedligeholdelse – og ikke til udgifter, der går til forbedring.

 

Renovering af en udlejningsejendom er ofte forbundet med både udgifter, der skal kategoriseres som vedligeholdelse og udgifter, der skal kategoriseres som forbedring. Foretages der eksempelvis udskiftning af enkeltglasvinduer til termoruder i en udlejningsejendom, så vil en del af udgiften til de nye vinduer kategoriseres som forbedring, som ikke berettiger fradrag på den udvendige vedligeholdelseskonto. Har ejeren alligevel foretaget fradrag for den fulde udgift, kan dette give problemer ved en eventuel senere stikprøvekontrol.

 

Grundejernes Investeringsfond laver løbende stikprøvekontrol af foretagne fradrag for udgifter til vedligeholdelse og kan ved deres kontrol gå 3 år tilbage i tid. Konstaterer GI i forbindelse med en stikprøvekontrol, at der er foretaget fradrag for udgifter, der enten ikke kan dokumenteres, eller som kategoriseres som forbedringsarbejder, så risikerer ejeren, at GI korrigerer ejendommens vedligeholdelseskonto og kræver, at ejeren tilbagebetaler de udgifter, der tidligere er udbetalt, men som er blevet brugt til forbedringer frem for vedligeholdelse. Det betyder, at en køber af en ejendom kan risikere at blive mødt med tilbagebetalingskrav fra GI for fradrag, som er udbetalt til en tidligere ejer af ejendommen.

 

Det er derfor yderst vigtigt at modtage dokumentation for sælgers afholdte vedligeholdelsesudgifter de seneste 3 år, så det sikres, at de foretagne fradrag rent faktisk er fradragsberettigede. Endvidere er det vigtigt at foretage en besigtigelse af ejendommen med henblik på at konstatere, at vedligeholdelsesarbejderne også reelt er udført på den givne udlejningsejendom.

3. Ejendommens stand og saldo på udvendig vedligeholdelseskonto hos Grundejernes Investeringsfond

Ved køb af en udlejningsejendom med vedligeholdelseskonto er det væsentligt at undersøge om saldoen på ejendommens vedligeholdelseskonto modsvarer ejendommens vedligeholdelsesmæssige stand.

 

Trænger ejendommen i høj grad til at blive vedligeholdt, så er det ganske væsentligt at undersøge, hvorvidt der er udsigt til at kunne opnå udbetalinger fra vedligeholdelseskontoen, inden der iværksættes omfattende vedligeholdelsesarbejder. Afgørende for, om der er udsigt til udbetalinger fra vedligeholdelseskontoen, er i høj grad, om de arbejder, der skal udføres på ejendommen, kan betragtes som hel eller delvis vedligeholdelse frem for forbedring, samt hvor store beløb, der står på de udvendige vedligeholdelseskonti.

 

Såfremt ejendommen derimod fremstår velvedligeholdt og nyistandsat, er det væsentligt at undersøge, om sælger har husket at indberette samtlige vedligeholdelsesudgifter til Grundejernes Investeringsfond for nedbringelse af saldoen på vedligeholdelseskontoen mest muligt. Med en lavere saldo er vejen til at opnå udbetalinger fra vedligeholdelseskontoen på et senere tidspunkt kortere, ligesom en negativ vedligeholdelseskonto medfører, at der ikke skal foretages indbetalinger, førend saldoen bliver positiv.

4. Skæringsdag for indbetalinger til udvendig vedligeholdelseskonto

For hvert GI-regnskabsår, skal ejeren af en udlejningsejendom med pligt til udvendig vedligeholdelseskonto, fremsende en opgørelse over indbetalinger til vedligeholdelseskonti i henhold til §18 og §18b i BRL. Derudover er det vigtigt, at der hvert år foretages indbetalinger til vedligeholdelseskontoen ved GI.

 

Følger udlejningsejendommens GI-regnskab kalenderåret, og overdrages ejendommen eksempelvis med overtagelsesdag den 1. august, er det væsentligt, at der ved overdragelsen af ejendommen tages stilling til, om sælger eller køber skal foretage indbetalingerne til udvendig vedligeholdelse for det indeværende regnskabsår, eller om indbetalingerne skal opgøres med skæring pr. 1. august og medtages over en refusionsopgørelse. Er der intet aftalt, vil køber ved GI-regnskabsårets udgang selv skulle foretage den fulde indbetaling.

 

Ligeledes er det væsentligt, at der tages stilling til, hvorvidt det er sælger eller køber, der skal udarbejde og indberette GI-regnskab i salgsåret.

Har du spørgsmål til lejelov ved udvendig vedligeholdelse, er du velkommen til at kontakte advokaterne

Rasmus Haugaard
Haugaard|Braad

Katrine Dons Kvottrup
Haugaard|Braad